logo-inverted.png

Algemene voorwaarden

e-Bo Enterprises NV is eigenaar van deze website en verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Elk gebruik van deze website is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden ervan, welke onder meer opgenomen zijn in deze Algemene Voorwaarden, in de Privacy Policy en in de Cookie Policy. Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde aangepast worden, zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Deze website is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van enig commercieel gebruik.

De vermelding van de details van producten en diensten op deze website zijn geen, en kunnen niet geïnterpreteerd worden als, een bindend aanbod om deze producten te verkopen of deze diensten te leveren.

Alle producten en diensten vermeld op deze website zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen op elk moment verwijderd worden. Alle producten en diensten, kunnen het voorwerp uitmaken van verandering, zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Deze gebruiksvoorwaarden van de website moeten steeds in samenhang gelezen worden met de afzonderlijke specifieke voorwaarden betreffende de individuele producten en diensten waarnaar de website verwijst. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene gebruiksvoorwaarden en de specifieke voorwaarden betreffende individuele producten of diensten, hebben deze laatste voorrang.

Deze website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. E-Bo Enterprises NV kan echter de foutloosheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website niet garanderen. E-Bo Enterprises NV en gelieerde ondernemingen, hierna “e-BO Enterprises Group of companies” afgekort als “e-BO Group”, evenmin als enige andere verbonden vennootschap van de e-BO Group, kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van eender welke aard of omvang, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door het bezoeken van deze website, of in het algemeen door eender welk gebruik ervan.

Deze website bevat (hypertekst) links naar externe websites. Deze links worden enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers. E-Bo Enterprises NV oefent geen controle uit op deze externe websites noch op hun inhoud en geeft dus geen enkele garantie betreffende de informatie die er verstrekt wordt. E-Bo Enterprises NV wijst elke verantwoordelijkheid af voor alle schade die zou kunnen veroorzaakt worden door de consultatie van informatie die gegeven wordt op deze externe websites, wat ook de aard, de omvang, de oorzaak of de gevolgen van die schade mogen zijn.

Tenzij anders vermeld, zijn alle merken, namen, logo’s, data, product- of bedrijfsnamen, teksten en afbeeldingen op deze website beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan E-Bo Enterprises NV en gelieerde ondernemingen en/of rechthoudende derde partijen. Door middel van deze website wordt geen enkele toelating of licentie verleend tot het gebruik van deze intellectueel eigendom van de e-BO Group of van derden. Deze website, net als alle teksten, beelden, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze getoond worden zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord. De inhoud van deze website mag enkel voor strikt persoonlijk gebruik aangewend worden, en mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Gent – afdeling Ieper bevoegd.

Hoe kunnen wij helpen

Integration, security, connection?

Laat ons weten voor welke IT-uitdagingen uw organisatie staat. Contacteer ons.