logo-inverted.png

Privacy Policy

Versie: November 2021

Deze Privacy Policy is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens op onze websites en in de context van de dienstverlening aangeboden door e-Bo Enterprises NV, met maatschappelijk zetel gevestigd in België te Stoppelweg, 44 , B-8978, Poperinge, met ondernemingsnummer 0470.174.242, RPR. Gent – Afdeling Ieper.

Wij verzekeren u de vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het kort ‘AVG’ of ‘GDPR’. Deze Privacy Policy kan regelmatig worden aangepast of geactualiseerd. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen op onze websites zodat u steeds over de meest recente versie beschikt.

Vragen over de toepasselijke wetgeving en deze privacy policy kunnen worden gesteld aan onze functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) via privacy@ebo-enterprises.com.

e-Bo Enterprises NV en gelieerde ondernemingen vormen samen “e-BO Enterprises Group of companies”, afgekort als “e-BO Group” met hoofdvestiging gelegen te 8900 Ieper, Ter Waarde 60, (hierna “wij” of “ons” of “e-BO Group” genoemd). e-BO Enterprises NV kan persoonsgegevens ook delen met een ander lid van de e-BO Group of gelieerde ondernemingen. We treden op als Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot gegevens die we voor onze eigen doeleinden verwerken, bijvoorbeeld op het gebied van marketing, HR, juridische zaken, statistieken, administratie en compliance (zie hieronder).

Deze Privacy Policy dient samen gelezen te worden met onze Social Media policy alsook onze Cookie policy.

Wanneer we onze bedrijfsoplossingen (“Diensten”) aanbieden aan onze klanten, verwerken we persoonsgegevens als Verwerker in opdracht van onze klanten.

e-BO Group verwerkt als Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en wettelijke basis:

Om de Diensten te kunnen leveren, verwerken we persoonlijke gegevens als Verwerker namens onze klanten. Het doel en de wettelijke basis van een dergelijke verwerking wordt individueel bepaald door elke klant en niet door E-BO Group.

We verwerken alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn, zowel qua type als voor de doeleinden van verwerkingen hierboven toegelicht. Voor de meeste doeleinden verwerken wij alleen de basisidentificatie en contactgegevens, inclusief typische communicatiegegevens en inhoud.

E-BO GROUP deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij aan derden in het kader van de uitvoering van haar diensten, en enkel indien dit noodzakelijk is voor de technische ondersteuning of wanneer zij hiertoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Deze derden mogen uw persoonlijke gegevens alleen in onze naam en na onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en conform de hierboven geschetste doeleinden verwerken. Wij garanderen dat alle derde partijen die als verwerkers of sub-verwerkers optreden, zorgvuldig worden geselecteerd en verplicht zijn om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te vrijwaren.

Wanneer u op zoek bent naar een job, werken wij mogelijk samen met derden die in onze naam taken uitvoeren, zoals het controleren van referenties, het uitvoeren van psychometrische evaluaties en het testen van vaardigheden.

Binnen E-BO Group worden uw gegevens alleen gedeeld met geautoriseerd personeel (interne ontvangers) of een geverifieerde / geautoriseerde derde partij. Onze medewerkers of interne contractanten hebben mogelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens op een strikt noodzakelijke basis, die doorgaans wordt bepaald en beperkt door de functie, rol en afdeling van de betreffende medewerker.

We gebruiken onderaannemers om ons te ondersteunen bij het leveren van diensten die mogelijk persoonlijke gegevens voor ons verwerken. We zorgen ervoor dat de selectie van onze onderaannemers en elke verwerking van persoonsgegevens door hen in overeenstemming is met de AVG. E-BO GROUP doet beroep op de volgende categorieën van onderaannemers voor het leveren van diensten : hostingservices, datacenter services, leveranciers van standaard softwareoplossingen (zoals Microsoft, Google); aanbieders van marketing- en analysesoftware en exploitanten, en andere software services. Met deze partijen hebben we verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Wij streven we ernaar om alle cloud services en servers in de EU te hebben. Sommige van onze onderaannemers of de bovengenoemde ontvangers van persoonlijke gegevens kunnen echter zijn gevestigd zijn buiten de EU of hun servers kunnen zich buiten de EU bevinden. Elke overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EU wordt door ons alleen gedaan onder strikte naleving van de AVG. We zorgen ervoor dat de externe ontvangers in niet-geschikte landen de EU-modelcontractbepalingen (EU SCC) met ons hebben gesloten of gelijkwaardige waarborgen verzekeren.

E-BO Group garandeert een kwalitatief en hoogstaand niveau van gegevens- en databeveiliging, en dit door het nemen van alle noodzakelijke & redelijke contractuele, technische en organisatorische maatregelen. Wij streven ernaar om deze maatregelen op geregelde tijdstippen te evalueren en indien nodig bij te sturen. E-BO GROUP is ISO 27001 gecertificeerd.

E-BO Group bewaart uw persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en in functie met de doeleinden van de verwerking, zoals hierboven omschreven. Vanwege deze wettelijke verplichting maar ook vanwege technische en financiële aspecten van gegevensopslag verwijderen wij actief gegevens waar deze niet langer nodig zijn. Bewaartermijnen zijn ofwel voorzien in de respectieve wetten, gegevensverwerkingsovereenkomsten, instructies van de verwerkingsverantwoordelijken, resp. klanten of worden door ons uiteengezet in ons interne beleid. Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming en u besluit uw toestemming in te trekken, verwerken wij uw persoonsgegevens niet verder voor het specifieke doel.

Alle bewaartermijnen met betrekking tot de persoonsgegevens die we verwerken in opdracht van onze klanten worden bepaald door onze klanten. We kunnen dergelijke persoonlijke gegevens alleen bewaren tijdens de looptijd van onze gegevensverwerkingsovereenkomst, waarna we alle persoonlijke gegevens over de betrokkenen van klanten moeten retourneren of wissen. Het is echter mogelijk dat we persoonsgegevens nog eerder wissen als de klant ons daartoe opdracht geeft, bijvoorbeeld als de klant het opslaan van dergelijke gegevens niet langer nodig vindt voor het opgegeven doel.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u verschillende rechten uitoefenen jegens ons. Wanneer wij voor een verwerking om toestemming vragen, dan kan u die toestemming op elk moment weer intrekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.
Als u een van deze onderstaande rechten wil uitoefenen, kan u ons steeds contacteren op volgend privacy@ebo-enterprises.com.
U hebt het recht :

Om uw aanvraag snel en correct te kunnen behandelen vragen wij om zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van uw aanvraag. Als er twijfel bestaat over de identiteit van de aanvrager, zal aanvullende informatie gevraagd worden om deze vast te stellen.

E-BO Group heeft het recht uw verzoeken te weigeren indien de verzoeken “kennelijk ongegrond of buitensporig” (m.n. vanwege hun repetitieve karakter) zijn of hiervoor een redelijke vergoeding aan te rekenen van 60euro excl. BTW per aanvraag.

Als u vragen of klachten hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u steeds terecht op volgend e-mailadres: privacy@ebo-enterprises.com.

Daarnaast heb u steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL, e-mail: contact@apd-gba.be

Hoe kunnen wij helpen

Integration, security, connection?

Laat ons weten voor welke IT-uitdagingen uw organisatie staat. Contacteer ons.